PRIMĂRIA COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

Documente privind etica și integritatea

Sistemul de control intern managerial:
APARATUL DE SPECIALITATE / PERSONALUL CONTRACTUAL / FUNCŢIONARI PUBLICI /
STANDARDUL 1

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Prezentul cod de conduită reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Bretea Română.

Descarcă aici varianta PDF

Conducerea Primăriei

IONESCU GRUIA Răzvan
Primarul comunei

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BEICA Ioan Aron
Viceprimarul comunei

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter noprmativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean,

b) asigura aducerea la ideplinire a hotararilor consiliul local.
In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect,

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit.
Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii,

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilur consiliului local,

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,

f) exercita functia de ordonator principal de credite,

g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate,

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fund obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii,

j)  indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentantiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica,

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii,

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre
aprobare  consiliului  local,   asigura respectarea prevederilor planului  urbanistic
general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,

q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normla a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii,

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,

s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social,

t) indeplineste functia de ofiter de stare civila,

u) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,

v) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,

w) numeste si elibereaza din functie, in condiliile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor     administratiei publice locale, cu exceptia secretarului,propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local,

x) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,

y) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente , z) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art.69
(l) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

II) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art.70
(l) Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l )lit.j),m),p),r),v),x),si y).

(II) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lita)-f),h),i),k),l)si t),nu pot fi delegate.

JIANU Sidonia
Secretarul general al Unității Administrativ Teritoriale

[fluentform id=”2″]

[fluentform id=”1″]

Proiecte de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dispoziții de primar

Documente emise de Primăria comunei Bretea Română

Raportul anual de aplicare a legii 544/2001

Raportul anual de aplicare a legii 52/2003

Buletin informativ & studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Beneficiați de asistență pentru depunerea Declarației Unice conform Ordinului comun nr.1938/2018

Persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind depunerea Declaratiei Unice:

1. MUTI Peteleu Alina, inspector, tel.: 0254 733 356, 0254 733 332, 0254 733 352 e-mail: contabil@bretea-romana.ro

2. COMȘA Ligia Claudia, inspector, tel.: 0254 733 356, 0254 733 332, 0254 733 352 e-mail: agricol@bretea-romana.ro

Aparatul propriu și de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului Cultură, aflat în subordinea Consiliului Local

♦ Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului cultură aflat în subordinea Consiliului Local. (descarcă documentul aici)

ORGANIGRAMA

Aparatului propriu și de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului Cultură, aflat în subordinea Consiliului Local

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2017

Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare, Achiziții publice, Programe, Prognoze

SPĂTĂCEAN Liliana
consilier superior
contabil@bretea-romana.ro

BEICA Adina Mihaiela
inspector superior

SÎNTĂMĂRIAN Klara Auguszta
inspector superior
taxesiimpozite@bretea-romana.ro

 MUTHI Peteleu Alina
inspector superior

ROMAN Rodica
consilier achiziții publice
achizitii@bretea-romana.ro

Compartimentul juridic

ALBONI Adrian Petrișor
consiler juridic 
juridic@bretea-romana.ro

Compartimentul Asistență socială

DĂRĂBANȚI Sofia
inspector superior
social@bretea-romana.ro

Consilierul primarului

SAVU Andreea Camelia
primar@bretea-romana.ro

Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului

JIANU Octavian
inspector superior
urbanism@bretea-romana.ro

Compartimentul Situații de urgență

SĂLIȘTEAN Ilie
inspector superior
svsu@bretea-romana.ro

Resurse umane
Compartimentul Agricol, Deservirea domeniului public și privat al comunei

ALBU Lăcărămioara
inspector superior

COMȘA Ligia Claudia
inspector superior
agricol@bretea-romana.ro

ROMAN Alexandra
inspector superior

GROSU Ion
inspector superior

BĂIESC Ioan Simion
conducător auto

Compartimentul cultură

DAN GENTILE Marius
referent cultură

Poliție locală

PREJBAN Daniel Gabriel
polițist 
politialocala@bretea-romana.ro

Poliție locală

FECHETE Daniel Adrian
polițist 

Poliție locală

SĂLIȘTEAN Alexandru Ilie
polițist 

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici – 2019

 1. JIANU Elena Sidonia – Secretarul general al UAP
  Declaratie de avere Jianu Elena Sidonia
  Declaratie de interese Jianu Elena Sidonia
 2. SPĂTĂCEANU Liliana
  Declaratie de avere Spatacean Liliana
  Declaratie de interese Spatacean Liliana
 3. BEICA Mihaiela Adinela
  Declaratie de avere Beica Mihaela Adinela
  Declaratie de interese Beica Mihaela Adinela
 4. ROMAN Rodica
  Declaratie de avere Roman Rodica
  Declaratie de interese Roman Rodica
 5. ALBU Lăcărmioara
  Declaratie de avere Albu Lacramioara
  Declaratie de interese Beica Mihaela Adinela
 6. ALBONI Adrian Petrișor
  Declaratie de avere Alboni Adrian Petrisor
  Declaratie de interese Alboni Adrian Petrisor
 7. SÎNTĂMĂRIAN Klara Auguszta
  Declaratie de avere Sintamarean Klara Auguszta
  Declaratie de interese Sintamarean Klara Auguszta
 8. MUTHI Alina Niculina
  Declaratie de avere Muthi Peteleu Niculina Alina
  Declaratie de interese Muthi Alina Niculina
 9. GROSU Ion
  Declaratie de avere Grosu Ion
  Declaratie de interese Grosu Ion
 10. JIANU Octavian
  Declaratie de avere Jianu Octavian
  Declaratie de interese Jianu Octavian
 11. COMȘA Ligia Claudia
  Declaratie de avere Comsa Ligia Claudia
  Declaratie de interese Comsa Ligia Claudia
 12. ROMAN Alexandra
  Declaratie de avere Roman Alexandra
  Declaratie de interese Roman Alexandra
 13. DĂRĂBANȚI Liana Sofia
  Declaratie de avere Darabanti Liana Sofia
  Declaratie de interese Darabanti Liana Sofia
 14. PREJBAN Gabriel Daniel
  Declaratie de avere Prejban Gabriel Daniel
  Declaratie de interese Prejban Gabriel Daniel
 15. SĂLIȘTEAN Alexandru Ilie
  Declaratie de avere Salistean Alexandru Ilie
  Declaratie de interese Salistean Alexandru Ilie
 16. FECHETE Daniel Adrian
  Declaratie de avere Fechete Daniel Adrian
  Declaratie de interese Fechete Daniel Adrian

 

Print Friendly, PDF & Email

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Print Friendly, PDF & Email